Informa
/
Article 9 (vi-VN)

Than Mạo Khê: Tăng cường quản lý chất lượng than nguyên khai

Trong quý III, Công ty than Mạo Khê đã đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, trong đó Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý chất lượng than nguyên khai, điều hành sản xuất tiêu thụ than.

 

Giám đốc Công ty chỉ đạo, trong quý III, các diện có điều kiện địa chất ổn định, chất lượng than tốt như phân xưởng KT8, KT10 và KT13 cần phải nâng cao sản lượng và quản lý tốt công tác chất lượng để đảm bảo làm than cám 5.

Công ty tiếp tục duy trì việc tách riêng than khai thác và than đào lò ngay trong quá trình sản xuất, tách loại than khai thác và thu hồi ở một số diện, tách riêng các gương lò đào có chiều dày vỉa mỏng, tỷ lệ đá lớn đặc biệt là việc tách đá quá cỡ ở các diện khai thác. Các đơn vị đào lò và khai thác thực hiện đúng kỹ thuật cơ bản đảm bảo nâng cao chất lượng than.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ chủ động điều hành giám sát các dây chuyền sàng tuyển của phân xưởng Sàng-TT, tập trung sàng than nguyên khai sản xuất trong quý, than nguyên khai tồn kho để giảm tồn kho than nguyên khai; đôn đốc dây chuyền thuê ngoài tuyển lắng để tuyển than cám 7a ra cám 6a phục vụ tiêu thụ; đôn đốc dây chuyền tuyển than bùn và dây chuyền tuyển ngược để tuyển đáp ứng được nguồn than cám 5, cám 6a.

Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung quy hoạch tốt các kho bãi chứa, pha trộn các nguồn than đảm bảo số lượng và chất lượng than đáp ứng cho tiêu thụ; quy hoạch tốt các kho bãi chứa than đáp ứng cho tiêu thụ.

Công ty cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng than các đơn vị trong Công ty, tích cực tách than nguyên khai dưới lò theo quang lật thuận tiện cho công tác sàng tuyển.

(H.G)

Nguồn: 24/07/2019, Vinacomin