Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp
Tổng hợp các câu hỏi thường gặp dành cho đơn vị trừng bày tham gia triển lãm Mining & Construction Vietnam

1. Đăng ký trực tuyến

  • Nhấp VÀO ĐÂY
  • Chọn một trong ba lựa chọn về gian hàng
  • Điền đầy đủ thông tin
  • Gửi

2. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Việt Nam

Annie Tran (Ms. Tuyền) / Dzung Hoang
T: +84 28 3622 2588
E: [email protected]
[email protected]

Châu Á

Jeffrey Au & Piotr Wojcik

T: +65 6233 6688
+65 8551 1443
E:  [email protected]
[email protected]

Các khu vực còn lại

Shaun White
T: +44 (0) 79 7688 7088
E:  [email protected]

Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc ngay. 

Gửi thắc mắc về [email protected] 

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY