Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục khách tham quan

Khai khoáng

Mô hình kinh doanhHoạt động kinh doanh
Đại lý / Nhà phân phối / Thương mại
Cơ quan chính phủ, Hiệp hội, Giáo dục & Đào tạo, Báo chí
Xuất khẩu / Nhập khẩu
Nhà máy / Đơn vị sản xuất
OEM / Nhà thầu
Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ
Nhà bán buôn / Nhà bán lẻ
Khác
Nhà sản xuất xi măng
Đơn vị thi công / Nhà thầu / Xây dựng & nhà ở
Công ty kỹ thuật
Trắc địa
Viện địa chất / Kỹ thuật
Chủ mỏ khoáng sản / Nhà phát triển / Nhà điều hành
Thăm dò khoáng sản
Khai thác khoáng sản
Nhà máy / Xưởng sản xuất khoáng sản
Nhà máy / Trưởng mỏ
Thiết bị phát điện / Nhà phân phối / Vận chuyển
Chủ sở hữu mỏ đá, chủ sở hữu đá vôi, đá granit, đá sa thạch
Viện an toàn / Sức khỏe, An toàn, Môi trường
Công nghiệp thép / Nhôm
Thương mại / Phân phối / Đại diện / Đại lý
Vận chuyển khoáng sản
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Giáo dục – Đào tạo
Báo chí & Truyền thông
Khác

Xây dựng

Mô hình kinh doanhHoạt động kinh doanh
Thương mại
Công nghiệp
Cơ quan
Nhà ở
Công ty cung cấp dịch vụ
Cơ quan chính phủ/ Hiệp hội thương mại / Học viện
Đơn vị báo chí truyền thông
Và các mô hình khác
Tư vấn kiến trúc & xây dựng
Quản lý, vận hành tòa nhà – nhà máy
Nhà thầu xây dựng
Tư vấn kỹ thuật / Kỹ thuật dân dụng
Thiết kế & Thi công
Nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống HVACR
Thiết kế nội / ngoại thất
Nhà thầu cơ điện
Nhà thầu cơ khí 
Nhà thầu thi công lắp đặt đường ống
Cung ứng vật liệu xây dựng
Cung ứng linh kiện và phụ tùng ngành xây dựng
Cung ứng máy móc & thiết bị ngành xây dựng
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Học viện Báo chí & Truyền thông
Báo chí & Truyền thông
Và các hoạt động khác
Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY