Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng ký Tham Quan

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến Mining & Construction Vietnam. Triển lãm Quốc tế về Công Nghiệp Khai thác, Khôi Phục Tài Nguyên Khoáng sản & Xây dựng Việt Nam – Mining & Construction Vietnam 2024 sẽ được tổ chức từ 24 – 26 tháng 4 năm 2024 tại Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia (NECC) Hà Nội.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN

Vui lòng truy cập link đăng ký tại đây và làm theo hướng dẫn.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN THEO ĐOÀN

Chương trình tham quan theo đoàn được thiết kế đặc biệt giúp khách tham quan tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa chuyến tham quan đến Mining & Construction Vietnam.

Vui lòng tải file đăng ký tham quan theo đoàn tại đây và gửi về email: [email protected]

Đăng ký tham quan theo đoàn từ 4 người trở lên để tận hưởng được nhiều ưu đãi:

  • Đón tiếp đặc biệt tại quầy riêng
  • Chụp ảnh lưu niệm đoàn
  • Tặng Danh bạ triển lãm
  • Tham gia chương trình “Kết nối doanh nghiệp”

*Nếu Quý vị cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ [email protected]

Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY