Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng ký Tham Quan

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến Mining & Construction Vietnam. Triển lãm Quốc tế về Công Nghiệp Khai thác, Khôi Phục Tài Nguyên Khoáng sản & Xây dựng Việt Nam – Mining & Construction Vietnam 2024 sẽ được tổ chức từ 24 – 26 tháng 4 năm 2024 tại Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia (NECC) Hà Nội.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN

 • Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến sẽ mở 4 tháng trước ngày triển lãm.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN THEO ĐOÀN

Chương trình tham quan theo đoàn được thiết kế đặc biệt giúp khách tham quan tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa chuyến tham quan đến Mining & Construction Vietnam. Đăng ký tham quan theo đoàn từ 4 người trở lên để tận hưởng được nhiều ưu đãi:

 • Đón tiếp đặc biệt tại quầy riêng
 • Chụp ảnh lưu niệm đoàn
 • Tặng Danh bạ triển lãm
 • Tham gia chương trình “Kết nối doanh nghiệp”

*Nếu Quý vị cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ [email protected]

Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  ĐẶT GIAN HÀNG
  ĐĂNG KÝ NGAY