Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Tải Tài Liệu Triển Lãm

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm Mining & Construction Vietnam 2024.

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC đăng ký nhận tài liệu triển lãm

  Tôi quan tâm đến:

  MNVH24 - Tài liệu đặt gian hàngMNVH24 - Mẫu Đặt gian hàngMNVH22 - Báo cáo sau chương trìnhCONS24 - Mẫu Đặt gian hàng

  General information:
  captcha


  Đăng Ký Bản Tin

   captcha
   ĐẶT GIAN HÀNG
   ĐĂNG KÝ NGAY