Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Gian Hàng

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm Mining & Construction Vietnam 2024.

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC để yêu cầu đặt gian hàng.

  Tôi quan tâm đến:

  GIAN TIÊU CHUẨNGIAN ĐẤT TRỐNG TRONG NHÀGIAN ĐẤT TRỐNG NGOÀI TRỜI

  Thông tin chung:
  captcha


  Đăng Ký Bản Tin

   captcha
   ĐẶT GIAN HÀNG
   ĐĂNG KÝ NGAY