Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đồng Nai: Triển khai chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

17/11/2022

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 181-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 181-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; xác định những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để phát triển bền vững ngành địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng của tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản; thăm dò, khai thác, chế biến một số khoáng sản đạt trình độ khu vực, tiệm cận trình độ thế giới; khẩn trương lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản theo quy định của Luật Quy hoạch, đến giữa năm 2023, hoàn thành việc lập quy hoạch; khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài, phù hợp với quy hoạch về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Để triển khai thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch trên, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, TP Long Khánh và TP. Biên Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, phát triển công nghiệp khai khoáng; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, phát triển công nghiệp khai khoáng; bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản; đào tạo cán bộ quản lý, khoa học – kỹ thuật, chuyên gia có trình độ cao và công nhân lành nghề cho ngành địa chất, khoáng sản.

Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các đường lối chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đến các các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa, các Doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Sở TN&MT rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập về địa chất, khoáng sản, quy hoạch; quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp góp ý kiến với Bộ TN&MT để hoàn thành hồ sơ xây dựng dự án Luật Khoáng sản sửa đổi; phối hợp Bộ TN&MT hoàn thành cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tiến độ chuyển đổi số ngành địa chất, khoáng sản đã được Chính phủ phê duyệt; đến năm 2025 công tác cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên nền tảng số, thống nhất phôi cấp phép khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm triển khai các bước để trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai theo quy định của Luật Quy hoạch; đề xuất điều chỉnh sản lượng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn theo quy định của Luật Quy hoạch theo hướng ưu tiên cho nhu cầu sử dụng khoáng sản cho các công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoáng sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng khoáng sản và các hoạt động liên quan đến địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng; đồng thời, thu hồi giấy phép khai thác, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là lợi dụng để đầu cơ, tích trữ, nâng giá, thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân…

Nguồn: monre.gov.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
05/01/2023
Khai thác địa chất, khoáng sản bền vững đáp ứng tình hình mới
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần tăng cường kỷ luật, kỷ...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY