Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, khai thác khoáng sản

15/06/2022

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 6-6-2022, triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2-3-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 13-CT/TU và kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, đề án theo đúng phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”. Nêu cao trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch của UBND thành phố bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Chỉ thị số 13-CT/TU, kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện chỉ thị nêu trên; phân công các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vi phạm và kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kế hoạch cũng nêu rõ 7 nhóm nội dung cụ thể về công tác quản lý đất đai, 6 nhóm nội dung cụ thể về công tác quản lý, khai thác khoáng sản. Từ đó, khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân; tăng cường công tác kiểm soát, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Nguồn: hanoimoi.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
05/01/2023
Khai thác địa chất, khoáng sản bền vững đáp ứng tình hình mới
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần tăng cường kỷ luật, kỷ...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY