Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THÔNG TIN VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

14/06/2022
TẠM DỪNG YÊU CẦU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 TỪ 0h ngày 15/5/2022

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 00 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022. Tất cả các hạn chế về thị thực trước đó đều đã được gỡ bỏ. Mọi thắc mắc về thị thực Việt Nam, xin tạm trú, các vấn đề về thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh, xin vui lòng liên hệ cơ quan xuất nhập cảnh có thẩm quyền của Việt Nam.

MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG

Việt Nam đã ký các Hiệp định, Thỏa thuận miễn thị thực với 90 nước, trong đó có 02 Hiệp định với Nam-mi-bi-a, Ê-ti-ô-pi-a chưa xác định hiệu lực.

MIỄN THỊ THỰC ĐƠN PHƯƠNG

Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 13 nước là Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Bê-la-rút và cho quan chức Ban thư ký ASEAN với thời hạn cư trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện:

  • Có hộ chiếu hợp lệ còn giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
  • Thời điểm nhập cảnh phải cách thời điểm xuất cảnh theo diện miễn thị thực trước đó ít nhất 30 ngày.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

14/06/2022
THÔNG TIN VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM
TẠM DỪNG YÊU CẦU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 TỪ 0h ngày 15/5/2022 Phó Thủ tướng...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY