Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Theo số liệu đến năm 2024

panoee.com - Best Free Virtual Tour Software

7,000

m2 Diện tích Trưng bày

130

Đơn vị tham gia Triển lãm

13+

Quốc gia / Vùng lãnh thổ

4

Gian hàng Quốc tế

3,000

Khách tham quan

TIN TỨC CẬP NHẬT

Thư viện Video

Điểm lại các sự kiện nổi bật của Mining & Construction Vietnam trong phiên bản gần nhất

Đặt gian hàng tại
Mining Vietnam 2026

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY