Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Theo số liệu năm 14.03.2023

panoee.com - Best Free Virtual Tour Software

5213

m2 Diện tích Trưng bày

103

Đơn vị tham gia Triển lãm

17

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

4

Gian hàng Quốc tế

3000

Khách tham quan

TIN TỨC CẬP NHẬT

Thư viện Video

Điểm lại các hình ảnh của Mining & Construction Vietnam trong những phiên bản trước

Đặt gian hàng tại
Mining Vietnam 2024

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG & HỘI THẢO

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY